Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 13 ... 3 Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kaniyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Dios, ... 19 Mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo bago mangyari, upang, pagka nangyari, kayo'y magsisampalataya na ako nga. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 15 ... 3 Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. Verse 3:21. 19 And this is the judgment: the light has come into the world, and people loved the darkness rather than the light because their works were evil. John 3 You Must Be Born Again. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 14 ... 19 Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. Love is the basis for God’s judgment despite the doubts caused by the schism (1 John 2:28). 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. Living a life of faith in Jesus and of Christian love assures us of abiding in God no matter what our feelings may at times tell us. $3.99 a month puts a library of commentaries, study notes, and Greek & Hebrew language tools right in your pocket. 3 At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating … CONFIDENCE BEFORE GOD IN THE TRUTH (1 John 3:19-24) Deeds of love give assurance of a relationship with God. John 3:15 Some interpreters end the quotation with verse 21. ... Verses 3:19, 20. John 3:19 English Standard Version (ESV). 4 Kayo'y manatili sa akin, at ako'y sa inyo. John 3:30 Some interpreters end the quotation with verse 36. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. John 3:8 The Greek for Spirit is the same as that for wind. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kaniyang sarili maliban na nakakabit sa puno; gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. John 3:13 Some manuscripts Man, who is in heaven; John 3:14 The Greek for lifted up also means exalted. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 3 ... 19 Dito'y makikilala nating tayo'y sa katotohanan, at papapanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya. John 3:6 Or but spirit; John 3:7 The Greek is plural. Read John 3 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 6 Naparito ang isang tao, na sugong mula sa Dios, na ang kaniyang pangalan ay Juan. For the Divine Humanity of the Lord is divine truth, and if divine truth be rejected in consequence of evil love, then nothing appertains to man but the false principle of evil. 20 Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo.